9

งาน พนักงานบัญชีลูกหนี้

 • ตอนนี้ jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบัญชีลูกหนี้ งานเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express หากมีประสบการณ์ในการ...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เวลเท็ค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารประกอบการขาย วางบิลและรับเงิน 2. จัดทำบันทึกรายวันรับ , รายวันทั่วไป 3. ทำรายงานยอดคงเหลือด้านสินทรัพย์ เช่น ลูกหนี้การค้า 4. ดูแลงานด้านการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำรายงานภาษีต่า...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นนทบุรี

  บริษัท: บริษัท เพอริดอนน่า จำกัด

  รายละเอียดของงาน บัญชีเจ้าหนี้ (1 อัตรา) 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดทําการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในระบบ Express รวมถึงทําการจ่ายเช็ค และรับวางบิล 2. จัดทํารายงานภาษีซื้อประจําเดือน รวมถึงยื่นแบบ ภ.พ.30 ,ภ.ง.ด...

 • 2 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  ปทุมธานี

  บริษัท: บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ติดตามทวงหนี้ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ จะพิจ...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Wine Connection Co., Ltd.

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขาย และรายวันรับ 2. จัดทำรายงานภาษ๊ขาย 3. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุสวัสดิการอื่นๆ - เงินเดือน+Service Charge/Incentive+เบ...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

  หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้, การเงินต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลงบประมาณ - ดูแลภาษี -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย 2 ปี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobth.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: อาคารสิรินรัตน์ ถ.พระราม4

  1. 1.ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในส่วนของบัญชีลูกหนี้ 2. 2.จบปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ การเงิน 3. 3.อายุ 25 ปีขึ้นไป 4. 4.สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายภายในเวลาที่กำหนด 5. 5.มีทักษะการติดต่อประสานงานกับลูกค้า 6. 6.หากสามารถสื...

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านรับ บันทึกบัญชี และทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสาร ทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อให้ข้อมูลรับถูกต้องและเสร็จทันเวลา คุณสมบั...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ดูแลบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ - บันทึกเงินเข้า-ออกในระบบ - ออก Invoices และบันทึกในระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 ...

1-9 จาก 9 ผลการ

 • 1

1-9 จาก 9 ผลการ

 • 1