8

งาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

 • 4 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ปราจีนบุรี

  บริษัท: Thai Stainless Steel Co., Ltd.

  รายละเอียดของงาน ควบคุมดูแล การเบิกจ่าย รับเข้า สินค้าสำเร็จรูป วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมั...

 • 5 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ฉะเชิงเทรา

  บริษัท: บริษัท อี เอส อี อินดัสตรี้ส์ (ไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ / สินค้าสำเร็จรูปตามระบบ FIFO LIFO - จัดเตรียมและดูแลเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บวัตถุดิบ / สินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการจัดเตรียมงานและจัดส่งงานตาม ORDER ของลูกค้า - รับผิดชอบในการจัดเตรียมงาน ส่ง...

 • 12 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท คินจิน อินเตอร์เทรด จำกัด

  รายละเอียดของงาน - บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและตรวจสอบได้ - ควบคุมดูแลเรื่องการเบิกจ่าย ตรวจนับ จัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้า และจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ - งานอื่นๆ ที่ผู...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ขอนแก่น

  บริษัท: บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดของงาน - วางแผน ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งบริหารพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงาน - ควบคุมดูแล ติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจเช็คสินค้าประจำวัน การจัดเก็บสินค้า การรับส่งสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน และสะดวกต่อการเบิกจ่าย - ควบคุมดูแลการจัดเตรีย...

 • 11 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด

  รายละเอียดของงาน -วางแผน ควบคุม การนำเข้า จัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการจ่ายของสินค้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลรับผิดชอบงานแผนกคลังสินค้าทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาระบบการทำงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากย...

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  นครปฐม

  บริษัท: บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด

  รายละเอียดของงาน - บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบให้มีประสิทธืภาพ - ควบคุมการเบิก-จ่าย จัด-เก็บ - จัดทำและควบคุมเอกส ารต่างๆ เช่นใบรับ-เบิกของ - วางแผนการขนส่งสินค้ารายวันร่วมกับฝ่ายขาย - สรุปยอดคงเหลือ รายงานผู้บังคับบัญชาและแผนกบัญชี -...

 • 6 วันที่ผ่านมา jobpub.com

  เมืองสมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด

  จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับงานคลังสินค้า ดูแล ควบคุม จัดการ งานในแผนกคลังสินค้า (วัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป) ควบคุมดูแล บริหารจัดงานงานจัดส่งสินค้า บริหารจัดการ stock ภายในบริษัทฯ

 • 27 วันที่ผ่านมา ejobeasy.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำกัด

  ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า รายละเอียดบริษัท (ไทย) : รับสมัครงาน รายละเอียดงาน : ลักษณะงาน : งานประจำ คุณสมบัติ : ~เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ~วุฒิขั้นต่ำปวช. ~มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี (หัวหน้าคลังสินค้า)... 

1-8 จาก 8 ผลการ

 • 1

1-8 จาก 8 ผลการ

 • 1