9

งาน QA/QC Staff

 • 9 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: Shin Steel (Thailand) Co.,Ltd.

   ...ชาย อายุ 28 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์ IQC หรือ QC ไลน์ งานปั๊ม (Press Die/Stamping) 3 ปีขึ้นไป มีความรู้และเข้าใจระบบงาน QC, QA และใช้เครื่องมือวัดในงาน Coil Center ได้ เช่น Micrometer, vernior เป็นต้น มีป... 

 • 7 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  ชลบุรี

  บริษัท: บริษัท พี.วี.ที. ฟู้ดส์ อินดัสตรีส์ จำกัด

  รายละเอียดของงาน ตรวจสอบ เเละควบคุมคุณภาพผลไม้เเปรรูป สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนาเริก  อ...

 • 18 วันที่ผ่านมา reeracoen.co.th

  เมืองชลบุรี

  50000 - 60000 บาท

  บริษัท: Reeracoen

  -Lead, train and develop QA/QC team members -Define,organize and control all Quality Assurance & Control tasks related stakeholders...  ...-Lead, develop, train and control QC and Production staff in all inspection process steps to ensure 0 defects -... 

 • 6 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด

  เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามที่แผนงานที่กำหนด คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

 • 8 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  สมุทรปราการ

  บริษัท: บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย

   ...อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร ปวช. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ QA, QC อย่างน้อย 3 ปี ปวส. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ QA, QC อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการต... 

 • 7 วันที่ผ่านมา nationejobs.com

  สมุทรสาคร

  บริษัท: บริษัท เค.ที.วาย.ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   ...QA/QC Staff ขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Description) 1. ประกันคุณภาพ / เรื่องรสชาติของกาแฟ (Sensory รสชาติ) และควบคุมคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูป 2. ส่งเสริมการทำงานของแผนกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  กระทุ่มแบน

  บริษัท: Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

   ...ไข กรณี Customer Complaint และผลการสรุป CAR นําเสนอตอ QA Manager เพื่อนําเสนอในที่ Management Review ตอไปประชุม...  ...Quality Control Plan อยางสมบูรณ์ 4.มอบหมายงานให กับ QC Head และ QC Staff ปฏิบัติงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.มีความละเอียดรอบคอบใ... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobthai.com

  ระยอง

  บริษัท: Polyplex (Thailand) Public Company Limited

   ...รายละเอียดของงาน 1. ปฏิบัติงานและทวนสอบการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการผลิตของ QC และเจ้าหน้าที่ผลิตให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลมาบยางพร... 

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว jobbkk.com

  กระทุ่มแบน

  บริษัท: Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

   ...ิบัติ การแก้ไขวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ / Process ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผลการปฏิบัติ การแก ไข 3.มอบหมายงานให กับ QC Head และ QC Staff ปฏิบัติงาน 4.รับ Customer Complaint จากฝายขายและติดตอลูกคาในเรื่องของการปฏิบัติการแกไข คุณสมบัติเพิ่มเติม... 

1-9 จาก 9 ผลการ

 • 1

1-9 จาก 9 ผลการ

 • 1