4

งาน Qc/Qa Supervisor กรุงเทพมหานคร

 • 10 วันที่ผ่านมา jobthai.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

  รายละเอียดของงาน 1.วางแผนระบบงานประกันคุณภาพสินค้าโดยจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน (QP) , คู่มือปฏิบัติงาน (WI) ,เอกสารสนับสนุน (QS) และฟอร์มบันทึก (FM) 2.ตรวจสอบปัญหาในการผลิตที่เกิดขึ้น ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำสรุปผ...

 • หนึ่งเดือนที่แล้ว reeracoen.co.th

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Reeracoen

  - Manage and supervise of plant QC activity for inspection and releasing the incoming materials and finished product - Acknowledgement to develop quality and production process for continuous improvement - Manage Laboratory and testing system for... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

   ...ุปผลการปฏิบัติ การแก้ไขวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ / Process ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผลการปฏิบัติ การแก ไข 3.มอบหมายงานให กับ QC Head และ QC Staff ปฏิบัติงาน 4.รับ Customer Complaint จากฝายขายและติดตอลูกคาในเรื่องของการปฏิบัติการแกไข คุณสมบัติเพ... 

 • 3 วันที่ผ่านมา jobbkk.com

  กรุงเทพมหานคร

  บริษัท: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

   ...่ความรับผิดชอบ • Check & test samples as directed by Lab Supervisor / Lab Manager • Samples include chemicals (DOW, petro chemicals...  ...audit / inspection of laboratory & methods according to QA/QC plan • Provide technical advice and assistance to... 

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1

1-4 จาก 4 ผลการ

 • 1